سروستان

ادبي_آموزشي

آزمون ادبيّات فارسي سال اوّل دبيرستان شهريورماه 1385

نام ونام خانوادگي                             شماره ي دانش آموزي                                    كلاس                  
نمره باعدد                               نمره باحروف                                             امضاي دبير  

 

الف) ابيات وعبارات زير را به نثر امروزي برگردانيد(شش نمره)

 

1-   دگرگونه ترباشدآيين ما                   جزاين باشد آرايش دين ما1نمره

 

2-   نيماهم چون صدف كج وكوله اي سال هابسته ماند. 1نمره

 

3-    اوراباوزيرصحبتي بودي واين مردپارسي هم وسعتي نداشت كه حال مرامرمّتي كند.1نمره

 

4-   من نگويم كه مراازقفس آزادكنيد      قفسم برده به باغي ومراشادكنيد.1نمره

 

5-   چون ذرّه هاي نوربصرمي پرستمش5/0

6-    تو اين جايگاه گستاخي 5/0

7-    بكوشيم فرجام كارآن بود5/0

8-    نكته گفتي باهمه سوداگران5/0

ب) كلمه هاي تازه(دونمره)  

باتوجّه به عبارات وابيات زير معني كلمه هاي مشخّص شده رابه ترتيب درجاهاي تعيين شده بنويسيد.
1-درآن سيماب گون امواج لرزان      2- زتن خون وخوي رافروريختند.  
           3- سرسان مشوعدو

4- هيچ مهدي به دست تواني آوردن؟ 5- دست معلم ازوقب حيوان روان شد 6-گوي بود درآن گو  رفت      7-توپورگو پيل تن رستمي        8-نمي دهم به شماغير ناوك بران

1-              2-              3-              4-

5-              6-              7-              8-

پ) خودآزمايي (سه نمره)

1-«لباس انسان پرچم كشوروجود اوست »يعني چه؟

 

      2- اصطلاح«به روي مبارك خود نياورد»كنايه ازچيست؟معادل امروزي آن رابنويسيد.

 

 

3-  جمله ي«ايمان مهم تراست ياتفنگ؟»را با«خون برشمشير پيروزاست»مقايسه كنيد

 

 

ت) درك مطلب(چهارنمره)

1- دربيت«ازآن بردگنج مرادزدگيتي     كه درخواب بودم گه پاسباني»منظوراز قسمت هاي مشخّص شده چيست؟

2- چرا درشعر «توچرامي جنگي          پسرم مي پرسد»ابتدا پرسش مطرح مي شودوبعدازآن نهاد ذكرمي شود؟

 

3-  دربيت«كنج ويرانه ي زندان شداگرسهم بهار     شكرآزادي وآن گنج خدادادكنيد»منظورازقسمت مشخّص شده چيست؟

 

 

4- درعبارت «هركه ازروي ناداني نه اوراگزيد ،گزند اوناچار بدو رسيد»مرجع ضميرهاي مشخّص شده رابنويسيد.

 

ث) دانش هاي ادبي(سه نمره)

 1-مهم ترين ويژگي حماسه چيست؟

 

2 -پديدآورندگان آثارزير رابنويسيد.

    الف) اسرارالتّوحيد                       ب) داستان هاي دل انگيزادبيات فارسي

     3- دوويژگي ادبيات غنايي رابنويسيد

 

      4-  ادبيات پايداري چيست؟

    

ج)شعرحفظي(دو نمره)

1- ………………………………………                             ............................... تاوقت آن سرآيد

2- تورامن ..........................                            كه مي گيرنددرشاخ............................

 

«سربلند باشيد»

 

آزمون ادبيّات فارسي سال اوّل دبيرستان نوبت دوم   خرداد1388          زمان:60دقیقه

نام ونام خانوادگي                             شماره ي دانش آموزي                                    شماره كلاس                  
 نمره باحروف                           نمره باعدد                                       امضای دبیر  

 

 

 

الف) ابيات وعبارات زير را به نثر امروزي برگردانيد(شش نمره)

1-   هركه ازروي ناچاري نه اوراگزيد گزند اوناچار بدو رسيد.1نمره

 

2- آن کسی راکه دراین ملک سلیمان کردیم           ملّت امروزیقین کردکه او اهرمن است.  1نمره

 

3-    اورابا وزيرصحبتي بودي واين مردپارسي هم وسعتي نداشت كه حال مرامرمّتي كند.1نمره

 

4-   زنان چون کودکان درآب دیدند          چوموی خویشتن درتاب رفتند.1نمره

 

5-   ازتنگ شکّرست/قیمت تر وعزیز/ازپندمادراست5/0

6-    تو اين جايگاه گستاخي 5/0

7-    بسان یکی تیغ پولادشد5/0

8-    ای بسا ابلیس آدم روی هست 5/0

ب) كلمه هاي تازه(دونمره)  

1- باتوجّه به عبارات وابيات زير معني كلمه هاي مشخّص شده رابه ترتيب درجاهاي تعيين شده بنويسيد.
1-پاتابه سرانگیزم      2-می خواهیم درمیان ما حکم شوی   3- پیرمرد شندرغازی حقوق می گرفت        4 - هيچ مهدي به دست تواني آوردن؟    5- دست معلّم از وقب حیوان روان شد.     6-تامردم بدانندکه به شدّتی که از روزگارپیش آید، نباید نالید      7-بگفت اندراين نامه حرفي است مبهم               8-نمي دهم به شماغير ناوك بران

1-              2-              3-              4-

5-              6-              7-              8-

پ) خودآزمايي (سه نمره)

       ا- مقصود از«لفظی که پیش هرسخنم آورد سجود»چیست؟

 

          2-«لباس انسان پرچم كشوروجود اوست »يعني چه؟

 

 

         3- اصطلاح«به روي مبارك خود نياورد»كنايه ازچيست؟معادل امروزي آن رابنويسيد.

 

         4- «آسمان راورق زد» يعني چه؟

 

 

         5-مقصود نویسنده ازجملات«بوی مدینه می آید؛این را ازنم نم باران فهمیدم»چیست؟

 

 

         6 - کشیدن چه قسمتی از اسب برای معلم سهراب سپهری مشکل بود؟اوبرای حلّ مشکل خود چه چاره ای اندیشید؟

 

 

ت) درك مطلب(چهارنمره)

1.   وطن پرستی وبیگانه ستیزی درکدام یک از ابیات زیر دیده می شود؟    1نمره
الف)جامه ای کاونشود غرقه به خون بهروطن            بدرآن جامه که ننگ تن وکم از کفن است    
ب) خانه ای کاوشودازدست اجانب آباد              زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است
بیگانه ستیزی بیت:                                            وطن پرستی بیت:

2.   منظوراز« دریای خون» درابیات زیرچیست؟ 1نمره    
الف) درآن دریای خون درقرص خورشید            غروب آفتاب خویشتن دید  
ب)درآن دریای خون در دشت تاریک              به دنبال سر چنگیز می گشت
دربیت الف:    
دربیت ب:

3.   دربیت زیر منظور از واژه های مشخّص شده چیست؟     1نمره
چون رایت عشق آن جهان گیر            شد چون مه لیلی آسمان گیر  
جهان گیر:                     
آسمان گیر:

4. مفهوم بیت «چون بسی ابلیس آدم روی هست           پس به هر دستی نشاید داد دست»چیست؟1نمره      

 

 ث) دانش هاي ادبي(سه نمره)

     1-شاهنامه به  سه بخش تقسیم می شود آن ها را نام ببرید.75/0نمره

 

      2 ادبیّات تعلیمی به چندبخش تقسیم می شود توضیح دهید1نمره

 

 

3-پديدآورندگان آثارزير رابنويسيد. 5/0نمره

               الف) پرستو درقاف                                      ب) قابوس نامه

    

    4- دربيت زير حداقل سه آرايه ي ادبي بيابيد 75/0نمره

     به دل گفتم بهارخنده هايش رانخواهي ديد     به گريه گفت ازمن دردسردي هم نخواهدماند

 

 

ج)شعرحفظي(دو نمره)

جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید

1.   درآن نوبت که بندد...............به پای سرو.........

2.   نالیدن بی حسابِ..........            گویند ...........رأی داناست

3. گفتم که ............ مارابه آرزو کشت           گفتا ................    کاوبنده پرورآید

4. ...................تاچه شراب می خورند          روح خراب ومست شد..................

«سربلند باشيد»

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ساعت 11:9  توسط يك دوست  |